CS - mobilní   |   EN - mobilní

Sýkora, Kania & partneři
advokátní kancelář

O kanceláři

Vyrostli jsme v online prostředí a tomu jsme také přizpůsobili chod naší advokátní kanceláře. S klienty komunikujeme vedle standardních osobních konzultací rovněž prostřednictvím moderních komunikačních prostředků (mobil, email, skype), které umožňují rychlé a pružné řešení příslušné právní problematiky, za současné minimalizace nákladů.

Personální obsazení kanceláře umožňuje naší zastupitelnost a specializaci. Spolupracujeme s řadou dalších právních expertů (notáři, exekutoři, daňoví poradci), čímž můžeme nabídnout komplexní služby.

Naši práci stavíme na odbornosti a individuálnímu přístupu. Naším primárním cílem není poskytování jednorázových právních služeb, ale vytvoření dlouhodobého partnerského vztahu.

Za úspěch považujeme Vaši spokojenost a přesvědčení o tom, že je důvod se k nám vracet.

K dispozici jsme Vám v Opavě i v Ostravě.

Náš tým

Mgr. Martin Sýkora foto

Mgr. Martin Sýkora

V roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde studium zakončil diplomovou prací z oboru autorského práva a informačních technologií na téma „Duševní vlastnictví a informační sítě“. Po studiu nastoupil na pozici podnikového právníka v nadnárodní společnosti. Praxi advokátního koncipienta absolvoval v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři se zaměřením na právo IT. Po složení advokátní zkoušky v roce 2012 začal provozovat samostatnou advokátní praxi v Opavě. Od roku 2013 je zapsán v seznamu rozhodců Ministerstva spravedlnosti ČR.

S ohledem na rostoucí klientelu a možnosti rozšíření portfolia poskytovaných právních služeb založil v roce 2014 s Jiřím Kaniou advokátní kancelář SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI. V rámci advokátní praxe poskytuje právní služby ve všech hlavních právních oborech se specializací na právo občanské, korporátní, právo IT, spornou agendu a právo nemovitostí. Hovoří anglicky.

Mgr. Jiří Kania foto

Mgr. Jiří Kania

V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia nastoupil zahraniční stáž na Univerzity of Sydney. Po svém návratu pracoval v ostravské advokátní kanceláři se zaměřením na právo IT na pozici advokátního koncipienta.

Od roku 2010 se stal členem renomované advokátní kanceláře GROBELNÝ & SKŘIPSKÝ, kde působil nejdříve na pozici advokátního koncipienta, od roku 2012, kdy složil advokátní zkoušky, se stal společníkem kanceláře. V roce 2014 založil společně s Martinem Sýkorou advokátní kancelář SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI.

Specializuje se na oblast korporátního a občanského práva, trestního práva (obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškozených) práva ochranných známek a autorskoprávní problematiku. Hovoří anglicky.

Mgr. Barbora Matýsková foto

Mgr. Barbora Matýsková

V roce 2017 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde studium zakončila diplomovou prací z oboru občanského práva na téma „Odpovědnost sportovců při sportovních úrazech z pohledu občanského práva“. Během studia se věnovala praxi v advokátní kanceláři SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI a zároveň práci na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde pracovala v Sekci legislativy a veřejné regulace, konkrétně na Oddělení veřejné podpory. Po studiu nastoupila na pozici advokátní koncipientky v advokátní kanceláři SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI. V kanceláři SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI pokračovala i po složení advokátních zkoušek. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného práva, trestního práva (obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškozených) a problematiku správního práva. Hovoří anglicky a španělsky.


Koncipienti


Petra Ulbrichtová foto

Mgr. Petra Ulbrichtová

V roce 2021 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde studium zakončila diplomovou prací z oboru trestního práva na téma „Postup non lege artis v českém trestním právu“, kterou navázala na svou dřívější práci v rámci studentské vědecké a odborné činnosti, jež se umístila na 2. místě v rámci Česko-slovenské právnické soutěže v sekci trestní právo. Během studia strávila semestr na Universidade da Coruña a věnovala se praxi na Okresním soudě v Opavě na úseku občanskoprávním a trestněprávním, na Okresním státním zastupitelství v Opavě a dále v advokátní kanceláři SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI. Po studiu nastoupila na pozici advokátní koncipientky v advokátní kanceláři SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI. Hovoří anglicky a španělsky.


Praktikanti


Ing. Pavlína Vavříčková foto

Ing. Pavlína Vavříčková

V roce 2021 absolvovala bakalářský obor ekonomie a právo v podnikání Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, který zakončila bakalářskou prací v oblasti reklamního práva. Následně nastoupila na navazující magisterské studium, které zakončila v roce 2023 diplomovou prací na téma „Ultimativní změny obchodních podmínek“.

Již v průběhu studia v roce 2021 nastoupila na pozici praktikantky v advokátní kanceláři SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI a v roce 2022 započala studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Hovoří anglicky.

Aktuálně

Státní podpora v období pandemie

31. 03. 2020

Pandemie onemocnění COVID-19 dopadla a dopadá do života občanů a podnikatelů velmi výrazně. Nastalá situace má negativní vliv na finanční situaci řady podnikatelů, čímž je ohrožena zaměstnanost. Proto byl schválen program Ministerstva práce a sociálních věcí Antivirus na podporu zaměstnanosti. Níže Vám přinášíme základní přehled tohoto programu. S posouzením Vašich konkrétních nároků v rámci tohoto programu je naše advokátní kancelář připravena Vám pomoci. Program Antivirus  Zaměstnanec má nařízenou karanténu Jedná se o překážku v práci na st...

Zobrazit článek

Příspěvek zaměstnavateli v době částečné nezaměstnanosti

24. 03. 2020

Základní podmínky Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě dohody uzavřené s ním po předchozím souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele nastane překážka v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti, kdy tedy zaměstnavatel: nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní doby, již zaměstnancům poskytuje v důsledku částečné nezaměstnanosti nejméně 60 % průměrného výdělku (tzn. existuje zde již dohoda zaměstnavatele s odbory a pakliže odbory nejsou pak...

Zobrazit článek

Kontakt

Mgr. Martin Sýkora

advokát
ev.č. ČAK: 14478
ID datové schránky: z3xi6ax
tel.: +420 602 810 990
e-mail: sykora@legalsk.cz
skype: aksykora

Mgr. Jiří Kania

advokát
ev.č. ČAK: 14290
ID datové schránky: z6nijkz
tel.: +420 602 551 761
e-mail: kania@legalsk.cz
skype: kania.jiri

Mgr. Barbora Matýsková

advokát
ev.č. ČAK: 19810
ID datové schránky: 6ye5yku
tel.: +420 731 268 771
e-mail: matyskova@legalsk.cz
skype: matyskova@legalsk.cz

Adresa

Sídlo:
  • Sadová 171/40, 746 01 Opava
Pobočky:
  • Brandlova 9, 702 00 Ostrava
  • Křižíkova 52, 186 00 Praha 8-Karlín

Bankovní spojení

Fio banka a.s.
CZK: 2900708732 / 2010
EUR: 2800708743 / 2010

IČ: 73734021
DIČ: CZ8310115253

E-poradenství

Rubrika „E-poradenství“ slouží k zodpovězení dotazů v obecné rovině s návrhem na konkrétní způsob řešení či k případnému nasměrování k jinému odborníkovi, např. k notáři či exekutorovi.

Tato rubrika též slouží k rychlému zjištění, zda v konkrétním termínu či lhůtě umožňuje pracovní harmonogram advokáta poskytnout klientovi právní službu či právní zastoupení v soudním či správním řízení a za jakých finančních podmínek.

Online poradenství je poskytováno přes kontaktní formulář níže, či jiné přímé online kontakty.