CS - mobilní   |   EN - mobilní

Příspěvek zaměstnavateli v době částečné nezaměstnanosti

Základní podmínky

Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě dohody uzavřené s ním po předchozím souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele nastane překážka v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti, kdy tedy zaměstnavatel:

 • nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní doby,
 • již zaměstnancům poskytuje v důsledku částečné nezaměstnanosti nejméně 60 % průměrného výdělku (tzn. existuje zde již dohoda zaměstnavatele s odbory a pakliže odbory nejsou pak zde existuje vnitřní předpis zaměstnavatele) a od uzavření dohody o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce bude poskytovat zaměstnanci tuto náhradu mzdy ve výši nejméně 70 % průměrného výdělku,
 • se v dohodě o poskytnutí příspěvku zaváže, že v době sjednané pro poskytování příspěvku se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován, nerozváže pracovní poměr z organizačních důvodů.

Žádost o příspěvek

K žádosti o příspěvek je nutné přiložit:

 • doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,
 • doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu,
 • dohodu s odborovou organizací o výši poskytované náhrady mzdy, či vnitřní předpis zaměstnavatele, jestliže u tohoto nepůsobí odbory,
 • podrobný popis důvodů, na základě kterých zaměstnavatel žádá o příspěvek a opatření, která již zaměstnavatel k řešení situace zavedl, zejména opatření v oblasti pracovní doby, využití konta pracovní doby nebo čerpání dovolené,
 • seznam provozoven zaměstnavatele, jichž se žádost týká, včetně počtu dotčených zaměstnanců,
 • popis výhledu překonání částečné nezaměstnanosti nebo živelní události.

Podmínky poskytování příspěvku

Výše příspěvku činí 20 % průměrného výdělku zaměstnance, nejvýše však 0,125násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. Příspěvek může být poskytován pouze v době trvání překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti nebo živelní události, a to nejdéle po dobu 6 měsíců s možností jednoho opakování o stejnou dobu; vláda může v odůvodněných případech nařízením stanovit delší dobu poskytování příspěvku.

Nařízení vlády

Začátek a konec období, ve kterém lze o příspěvek požádat, důvody, pro které může být příspěvek poskytnut, některé další podmínky vyplývající z věcných důvodů zavedení tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které umožní identifikovat příčinnou souvislost mezi situací zaměstnavatele a důvody aktivizace tohoto nástroje, způsob realizace tohoto nástroje, včetně jejího časového harmonogramu a vzor žádosti o příspěvek stanoví vláda nařízením – text nařízení vlády zatím k dispozici není.

Na příspěvek podle všeho není právní nárok a tento nemusí být poskytnut, přestože zákonné podmínky budou splněny. Zákon neurčuje ani žádnou lhůtu k vyřízení žádosti o příspěvek, takže nelze vyloučit její zdlouhavé vyřizování. Je možné, že nařízení vlády podmínky změní/upřesní.

Podmínky poskytnutí příspěvku (zejména tedy vydání vládního nařízení) budeme dále sledovat a jsme připraveni žádost následně připravit či její podobu konzultovat.

← Zpět na hlavní stranu

Kontakt

Mgr. Martin Sýkora

advokát
ev.č. ČAK: 14478
ID datové schránky: z3xi6ax
tel.: +420 602 810 990
e-mail: sykora@legalsk.cz
skype: aksykora

Mgr. Jiří Kania

advokát
ev.č. ČAK: 14290
ID datové schránky: z6nijkz
tel.: +420 602 551 761
e-mail: kania@legalsk.cz
skype: kania.jiri

Adresa

Sídlo:
 • Sadová 171/40, 746 01 Opava
Pobočky:
 • Brandlova 9, 702 00 Ostrava
 • Křižíkova 52, 186 00 Praha 8-Karlín

Bankovní spojení

Fio banka a.s.
CZK: 2900708732 / 2010
EUR: 2800708743 / 2010

IČ: 73734021
DIČ: CZ8310115253

E-poradenství

Rubrika „E-poradenství“ slouží k zodpovězení dotazů v obecné rovině s návrhem na konkrétní způsob řešení či k případnému nasměrování k jinému odborníkovi, např. k notáři či exekutorovi.

Tato rubrika též slouží k rychlému zjištění, zda v konkrétním termínu či lhůtě umožňuje pracovní harmonogram advokáta poskytnout klientovi právní službu či právní zastoupení v soudním či správním řízení a za jakých finančních podmínek.

Online poradenství je poskytováno přes kontaktní formulář níže, či jiné přímé online kontakty.