CS - mobilní   |   EN - mobilní

Seznam článků

Státní podpora v období pandemie

31. 03. 2020

Pandemie onemocnění COVID-19 dopadla a dopadá do života občanů a podnikatelů velmi výrazně. Nastalá situace má negativní vliv na finanční situaci řady podnikatelů, čímž je ohrožena zaměstnanost. Proto byl schválen program Ministerstva práce a sociálních věcí Antivirus na podporu zaměstnanosti. Níže Vám přinášíme základní přehled tohoto programu. S posouzením Vašich konkrétních nároků v rámci tohoto programu je naše advokátní kancelář připravena Vám pomoci. Program Antivirus  Zaměstnanec má nařízenou karanténu Jedná se o překážku v práci na st...

Zobrazit článek

Příspěvek zaměstnavateli v době částečné nezaměstnanosti

24. 03. 2020

Základní podmínky Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě dohody uzavřené s ním po předchozím souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele nastane překážka v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti, kdy tedy zaměstnavatel: nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní doby, již zaměstnancům poskytuje v důsledku částečné nezaměstnanosti nejméně 60 % průměrného výdělku (tzn. existuje zde již dohoda zaměstnavatele s odbory a pakliže odbory nejsou pak...

Zobrazit článek

Úraz způsobený v průběhu sportovního zápolení

14. 09. 2017

Sport se stále rozvíjí a vyvíjí, do podvědomí veřejnosti se dostávají nové disciplíny a obecně lze říci, že se sport těší velké oblibě. Sport na profesionální úrovni se v dnešní době zaměřuje z velké části na diváka, snaží se jej zaujmout. Atraktivita sportu je odvislá od neustále se zlepšujících sportovních výkonů, větší razantnosti, dravosti a z části i zvyšující se agresivity. Právě požadavek na atraktivitu sportu je stěžejní příčinou nutnosti řešit oblast odpovědnosti sportovců právně a dívat se na některé situace vzniklé při sportu z pohle...

Zobrazit článek

Náhrada nemajetkové újmy

03. 04. 2017

Ochrana osobnosti a právo na její ochranu jsou pojmy hojně užívané a s novou právní úpravou stále častěji u soudu nárokované. Co se za těmito pojmy skutečné skrývá? Jaké má poškozený možnosti obrany proti neoprávněnému zásahu do jeho práv? Co vše může v rámci této obrany požadovat? Na tyto a další dotazy odpovídá následující článek. Osobnostní práva jsou v nejobecnější rovině zakotvena Listinou základních práv a svobod, dle které platí, že každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno...

Zobrazit článek

Nová povinnost pro podnikatele na poli ochrany osobních údajů

27. 02. 2017

Nová povinnost pro podnikatele na poli ochrany osobních údajů Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále také jen Nařízení). Nařízení bude přímo účinné a sjednotí tak v členských státech EU právní úpravu týkající se ochrany osobních údajů. Cílem Nařízení je především zvýšit ochranu osobních údajů občanů EU. Nařízení se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být za...

Zobrazit článek

Berpůjčku s.r.o. – nezákonný rozhodčí nález. Jak se bránit?

20. 04. 2016

Berpůjčku s.r.o. – nezákonný rozhodčí nález. Jak se bránit?   Členové naší advokátní kanceláře jsou zapsáni v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. Rozhodce, který přijal funkci rozhodce ve sporu ze spotřebitelské smlouvy, musí dbát na to, aby spor vedl a rozhodl v souladu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele, nesmí rovněž rozhodnout spor v neprospěch spotřebitele, je-li nárok uplatněný proti spotřebiteli ve zjevném rozpo...

Zobrazit článek

Společnost United Directorios, Lda neoprávněně vymáhá po českých lékařích desítky tisíc eur.

08. 04. 2016

Aktuálně se na naši advokátní kancelář obrací množství klientů z řad lékařů, kteří se stali obětí nekalosoutěžních praktik portugalské společnosti UNITED Directorios, Lda, Rua Basilio Teles 35, 6D, 1070-020 Lisbon, Portugal. Tato společnost po nich v současné době vymáhá tisíce eur za publikování údajů v účelově zřízeném registru The European Medical Directory (TEMDI) uveřejněném na téměř „neviditelném“ webovém portálu www.temdi.com. Praktiky společnosti UNITED Directorios, Lda spočívají v zaslání anglicky psaného předtištěného formuláře určené...

Zobrazit článek

Mimosoudní řešení sporů - informace pro klienty spotřebitele

09. 03. 2016

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů s mediátorem a patentovým zástupcem, pokud nedojde k dohodě ohledně předmětu spotřebitelského sporu...

Zobrazit článek

Majetková a nemajetková újma

15. 10. 2015

Občanský zákoník je již více než rok a půl v účinnosti, v podvědomí veřejnosti však stále některé instituty zůstávají nevyjasněné. Mezi tyto patří také náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Rekodifikace soukromého práva odstranila dualitu úprav vztahů občanskoprávních a obchodněprávních. Nyní tak není podstatný charakter jednotlivých subjektů závazkových vztahů, tedy zda se jedná o podnikatele či nikoliv. Nově je však nutné rozlišovat povinnost, jejímž porušením došlo ke vzniku majetkové či nemajetkové újmy. Došlo-li k porušení povinnosti stan...

Zobrazit článek

Porušování pracovních povinností zaměstnancem

02. 02. 2015

Zákoník práce ve svých ustanoveních vymezuje základní povinnosti každého zaměstnance, které je nutno v pracovním vztahu respektovat a projevovat tím určitou míru loajality ve vztahu k zaměstnavateli. Vedle obecných povinností zaměstnance pracovat řádně a plnit pokyny nadřízených, povinnosti využívat pracovní dobu a řádně hospodařit s majetkem zaměstnavatele, je zaměstnanec povinen v rámci pracovněprávního vztahu dodržovat předpisy, které se vztahují k práci jím vykonávané. O těchto předpisech a důsledcích jejich porušení ze strany zaměstnance p...

Zobrazit článek

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti

25. 09. 2014

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti Nový občanský zákoník přinesl řadu změn, nových institutů a pojmů téměř ve všech odvětvích soukromého práva. Stranou těchto změn a inovací nezůstalo ani právo rodinné. Jedním z nově zavedených pojmů rodinného práva je obvyklé vybavení rodinné domácnosti. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti je novým občanským zákoníkem definováno jako soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů. Přitom nezáleží na tom, zda daná věc patří oběma manželům, či jen jednomu z nich. Je...

Zobrazit článek

Rizika převodu nemovitostí dle nové právní úpravy III.

01. 07. 2014

V rámci uzavírání kupních smluv mají smluvní strany možnost, vedle úpravy obligatorních náležitostí, svá vzájemná práva a povinnosti do značné míry modifikovat prostřednictvím tzv. vedlejších ujednání. K pochopení významu jednotlivých institutů spadajících pod tyto vedlejší ustanovení bude sloužit tento článek. Jejich význam je o to zásadnější, že tyto nemusí být nově sjednány písemně, což sebou nese značná rizika. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě nejsou novinkou, kterou by zavedl až nový občanský zákoník. Jejich úprava byla zakotvena již...

Zobrazit článek

Rizika převodu nemovitostí dle nové právní úpravy II.

27. 05. 2014

Po přechozím článku, pojednávajícím zejména o změnách plynoucích z rekodifikace v rámci předsmluvního jednání ohledně převodu nemovitosti, bude tento článek zaměřen na možné komplikace při převodu nemovitosti související s existencí společenství vlastníků a na případnou neplatnost kupní smlouvy. Dále budou vysvětleny daňové povinnosti při převodu a povinnosti související s existencí průkazu energetické náročnosti nemovitosti. Komplikace při převodu nemovitosti mohou nastat zejména v případě převodu bytové jednotky. Při koupi bytové jednotky je...

Zobrazit článek

Rizika převodu nemovitostí dle nové právní úpravy I.

29. 04. 2014

Rekodifikace soukromého práva, účinná od 1. 1. 2014, přinesla řadu významných změn rovněž v oblasti převodu nemovitostí. Pro smluvní strany to zejména znamená, že nejen smluvní, ale rovněž předsmluvní fázi je nutno věnovat zvýšenou pozornost. V následující sérii článků budou rozebrány zásadní novinky, na které by smluvní strany neměly při převodu nemovitostí zcela jistě zapomínat. Výčet těchto zásadních ustanovení samozřejmě není zcela vyčerpávající a doporučujeme text smlouvy minimálně konzultovat s osobou, která má s novou právní úpravou zkuš...

Zobrazit článek

Exekuční řízení nemusí stát věřitele ani korunu

01. 04. 2014

Exekuce je známým a obávaným pojmem, přesto však mnoho lidí nemá tušení, jak samotné řízení o exekuci probíhá a jak je časově a finančně náročné. Obsahem tohoto článku bude popis základního procesu exekučního řízení, možnost jeho podání zdarma prostřednictvím naší advokátní kanceláře a dalších praktických informací, vhodných zejména pro oprávněné – tedy věřitele. Exekuční vztah je vztah mezi povinným, který nesplnil dobrovolně určitou povinnost stanovenou mu exekučním titulem, a oprávněným, který má právo se splnění této povinnosti domáhat. To...

Zobrazit článek

Exekuce pokut vydaných v blokovém řízení

16. 03. 2014

Dříve než přistoupím k vylíčení právních aspektů exekuce pokut vydaných v blokovém řízení, je třeba stručně objasnit, co to pokuta vydaná v blokovém řízení a vůbec samotné blokové řízení je. Pokuta vydaná v blokovém řízení je správní rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 9 správního řádu. Jedná se tedy o rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají povinnosti jmenovitě určené osobě a prohlašuje se, že se jmenovitě určená osoba dopustila přestupku. Pokuta vydaná v blokovém řízení je zároveň majetkovou sankcí za spáchaný přestupek. V praxi se asi vět...

Zobrazit článek

Rizika koupě (nejen vozidla) „z druhé ruky“

11. 04. 2013

Nejspíše každý někdy uzavřel kupní smlouvu (ústní či písemnou), na jejímž základě získal výhodně od prodávajícího použitou věc. Vžité označení – „koupě z druhé ruky“, je pro účely tohoto článku příhodné, neboť se bude zabývat situací, kdy na obou stranách ve vztahu kupující-prodávající vystupuje fyzická osoba – nepodnikatel. Kdyby tomu tak nebylo a prodej by probíhal např. v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího (v prodejně, u dealera, v autobazaru apod.), uplatní se naprosto odlišná úprava. Důsledky této odlišné úpravy práv a povinností ...

Zobrazit článek

Reklama zasílaná prostřednictvím emailu či sms zpráv

20. 11. 2012

Reklama zasílaná prostřednictvím distančních prostředků (zejména emailem a sms zprávami) se v dnešní době stala již tradičním prostředkem propagace výrobků,služeb či podnikatelských subjektů samotných. Z marketingového pohledu je taková reklama velice levná, rychlá a zejména pak adresná, neboť oslovuje zasílatelem předem zvolený okruh příjemců. S ohledem na skutečnost, že tito adresáti se nemohou doručení reklamního sdělení nijak bránit, na rozdíl třeba od televize či rádia, kde postačí změnit stanici, stanovil zákonodárce pro tento distanční z...

Zobrazit článek

Povinnosti jednatele (zejména ve společnosti s.r.o.)

23. 10. 2012

Statutárnímu orgánu v základu přísluší činit veškeré právní úkony jménem společnosti. Činnost jednatele je v rámci předchozí věty zúžena tak, že samotný jednatel je oprávněn činit veškeré právní úkony jménem společnosti vyjma těch, které jsou svěřeny valné hromadě, případně i dozorčí radě, je-li zřízena. V jednotlivých ustanoveních (nejen) obchodního zákoníku nalezneme výčet řady povinností jednatele. Tento výčet však, vzhledem s samotné šíři záběru jednatelských povinností, nelze v žádném případě považovat za úplný. Samotný zákon však stano...

Zobrazit článek

Odpovědnost jednatele

13. 10. 2012

Odpovědnost jednatele je konstruována jako odpovědnost za porušení právních povinností při výkonu funkce. Jedná se o odpovědnost objektivní, tedy bez ohledu na zavinění, která je neomezená (a neomezitelná) a nelze ji předem vyloučit. Jestliže škodu způsobil jediný jednatel, odpovídá za ni sám. Pokud škodu způsobilo více jednatelů, odpovídají za ní společně a nerozdílně. Jednatelům, odpovídajícím za škodu rovněž vzniká zvláštní solidární ručení za závazky společnosti za situace, kdy odpovědný jednatel škodu neuhradil a věřit...

Zobrazit článek

Úhrada kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy

11. 10. 2012

Základem každého smluvního závazku je bezesporu kvalitně sepsaná smlouva. Zvýšené pozornosti je nutné pak dbát zejména u kupních smluv, jejichž předmětem je úplatný převod nemovitosti. Jak nejlépe celý proces tohoto převodu nemovitostí zajistit zodpoví následující článek. V základu každá dobrá smlouva, týkající se úplatného převodu nemovitosti, je rozfázována do jednotlivých, na sebe navazujících kroků. Ideálně se jedná o jednání o uzavření smlouvy, podpis smlouvy samotné, podání návrhu na vklad, provedení vkladu, placení kupní ceny a převzetí...

Zobrazit článek
Kontakt

Mgr. Martin Sýkora

advokát
ev.č. ČAK: 14478
ID datové schránky: z3xi6ax
tel.: +420 602 810 990
e-mail: sykora@legalsk.cz
skype: aksykora

Mgr. Jiří Kania

advokát
ev.č. ČAK: 14290
ID datové schránky: z6nijkz
tel.: +420 602 551 761
e-mail: kania@legalsk.cz
skype: kania.jiri

Adresa

Sídlo:
  • Sadová 171/40, 746 01 Opava
Pobočky:
  • Brandlova 9, 702 00 Ostrava
  • Křižíkova 52, 186 00 Praha 8-Karlín

Bankovní spojení

Fio banka a.s.
CZK: 2900708732 / 2010
EUR: 2800708743 / 2010

IČ: 73734021
DIČ: CZ8310115253

E-poradenství

Rubrika „E-poradenství“ slouží k zodpovězení dotazů v obecné rovině s návrhem na konkrétní způsob řešení či k případnému nasměrování k jinému odborníkovi, např. k notáři či exekutorovi.

Tato rubrika též slouží k rychlému zjištění, zda v konkrétním termínu či lhůtě umožňuje pracovní harmonogram advokáta poskytnout klientovi právní službu či právní zastoupení v soudním či správním řízení a za jakých finančních podmínek.

Online poradenství je poskytováno přes kontaktní formulář níže, či jiné přímé online kontakty.