CS - mobilní   |   EN - mobilní

Společnost United Directorios, Lda neoprávněně vymáhá po českých lékařích desítky tisíc eur.

Aktuálně se na naši advokátní kancelář obrací množství klientů z řad lékařů, kteří se stali obětí nekalosoutěžních praktik portugalské společnosti UNITED Directorios, Lda, Rua Basilio Teles 35, 6D, 1070-020 Lisbon, Portugal. Tato společnost po nich v současné době vymáhá tisíce eur za publikování údajů v účelově zřízeném registru The European Medical Directory (TEMDI) uveřejněném na téměř „neviditelném“ webovém portálu www.temdi.com.

Praktiky společnosti UNITED Directorios, Lda spočívají v zaslání anglicky psaného předtištěného formuláře určeného českým lékařům, který vzbuzuje dojem, že se jedná pouze o aktualizaci údajů o jejich lékařské praxi, která je již zařazena v tvz. Evropském lékařském adresáři „The European Medical Directory“. Text formuláře je strukturován tak, aby adresáta přesvědčil, že jeho vyplněním tento pouze potvrzuje platnost, popř. upřesňuje již existující záznam v  databázi. Nic netušící lékaři ve většině případů v domnění, že se jedná o veřejný registr vedený zdarma a ve snaze uvést správné údaje o své praxi, tento formulář podepíší a zašlou společnosti UNITED Directorios, Lda zpět.

Realita je ovšem jiná. Tento aktualizační“ formulář je ve skutečnosti návrhem na uzavření smlouvy o registraci a inzerci údajů v již zmíněné účelově vytvořené databázi. V závěru formuláře se totiž nachází snadno přehlédnutelný drobný text v anglickém jazyce, jehož potvrzením se lékař zavazuje společnosti UNITED Directorios, Lda platit za poskytnutí služeb – inzerci údajů o jeho praxi, úplatu, a to nejméně po dobu tří let. Cena této služby zpravidla přesahuje 1.000,- EUR na jeden rok, což je v razantním nepoměru ke skutečné hodnotě poskytnutého plnění. Skutečné plnění, které je portugalskou společností poskytováno, totiž nemá jakoukoli hodnotu - spočívá pouze v zařazení a uchovávání údajů o lékařské praxi ve zcela záměrně zřízeném veřejném registru lékařů, tedy v zahraničním katalogu, který je pro českého lékaře teritoriálně bez přínosu. 

Společnost UNITED Directorios, Lda touto nekalou obchodní praktikou využívá omylu a právní neznalosti českých lékařů, které následně neoprávněně vyzývá k úhradě částek ve výši několika tisíců Eur, to vše na základě údajné smlouvy, kterou měl lékař se společností uzavřít.

Poté, co lékaři zašlou společnosti UNITED Directorios, Lda jimi podepsaný formulář zpět, jsou jim ze strany společnosti zasílány faktury k zaplacení, předžalobní upomínky, urgence k doplacení, upozornění na předání věci právnímu zástupci a následně je jim vyhrožováno soudním vymáháním v případě nezaplacení stanovené částky (podpisem formuláře lékař zároveň souhlasí s tím, aby o jeho údajné pohledávce rozhodoval portugalský soud dle tamějších právních předpisů). Společnost UNITED Directorios, Lda již dokonce zplnomocnila k vymáhání pohledávek českého advokáta, který na základě zmocnění zasílá lékařům předžalobní výzvy k úhradě, ve kterých opětovně vyzývá k zaplacení příslušné pohledávky na bankovní účet společnosti UNITED Directorios, Lda s tím, že pokud nebude na výzvu adekvátně reagováno, bude vymáhanou částku advokát žalovat.

Společnost tímto způsobem vyvíjí na lékaře nátlak, počet výhrůžek se po čase stupňuje a celá řada podvedených lékařů tomuto tlaku podlehne a raději společnosti nesmyslně vysokou částku zaplatí.

Máme za to, že společnost UNITED Directorios, Lda vymáhá pohledávky zcela neoprávněně, kdy na úhradu částek není žádný právní nárok. Je zřejmé, že se společnost svým jednáním dopouští tzv. katalogového podvodu, tedy dnes velmi rozšířené nekalé obchodní praktiky spočívající ve vyvolání a využití omylu adresáta obchodní nabídky, kdy tento při vyplňování a odesílání formuláře zaměnitelného např. s marketingovým průzkumem či úředním formulářem, učiní obchodní rozhodnutí, které by za normálních okolností nikdy nebyl učinil a zaváže se tak k finančnímu plnění, které je v hrubém a nápadném nepoměru ke skutečné hodnotě služby.

Podivné praktiky společnosti UNITED Directórios, Lda jsou již dlouhodobě řešeny v médiích, o problému informovala již v roce 2012 Česká stomatologická komora. Aktuálně věc řeší také České lékařská komora, která v nedávné době kontaktovala české zástupce Evropského parlamentu, kteří deklarovali předání věci Evropské komisi, která je příslušná problém věcně řešit.

Přímým postiženým podvodného jednání ze strany společnosti UNITED Directórios, Lda, doporučujeme primárně nehradit jakékoliv nárokované částky, neboť provedením úhrady by mohlo dojít k fikci uznání závazku. Je vhodné být i přiměřeně aktivní a společnosti, resp. jeho právnímu zástupci, sdělit veškeré námitky k jimi uplatňované pohledávce. Máme za to, že vhodnou a vyčerpávající formulací těchto námitek nebude v konkrétním započato se soudním vymáháním pohledávky, nakolik si protistrana bude vědoma možného neúspěchu ve sporu.

S přípravou této adekvátní reakce určené UNITED Directórios, Lda. a případně i s požadavkem na zastupování v soudní fázi neoprávněného vymáhání těchto pohledávek se můžete s důvěrou obrátit na naši advokátní kancelář, kdy Váš případ po právní stránce zhodnotíme a poradíme, jak ve věci nejlépe dále postupovat.

← Zpět na hlavní stranu

Kontakt

Mgr. Martin Sýkora

advokát
ev.č. ČAK: 14478
ID datové schránky: z3xi6ax
tel.: +420 602 810 990
e-mail: sykora@legalsk.cz
skype: aksykora

Mgr. Jiří Kania

advokát
ev.č. ČAK: 14290
ID datové schránky: z6nijkz
tel.: +420 602 551 761
e-mail: kania@legalsk.cz
skype: kania.jiri

Mgr. Barbora Matýsková

advokát
ev.č. ČAK: 19810
ID datové schránky: 6ye5yku
tel.: +420 731 268 771
e-mail: matyskova@legalsk.cz
skype: matyskova@legalsk.cz

Adresa

Sídlo:
  • Sadová 171/40, 746 01 Opava
Pobočky:
  • Brandlova 9, 702 00 Ostrava
  • Křižíkova 52, 186 00 Praha 8-Karlín

Bankovní spojení

Fio banka a.s.
CZK: 2900708732 / 2010
EUR: 2800708743 / 2010

IČ: 73734021
DIČ: CZ8310115253

E-poradenství

Rubrika „E-poradenství“ slouží k zodpovězení dotazů v obecné rovině s návrhem na konkrétní způsob řešení či k případnému nasměrování k jinému odborníkovi, např. k notáři či exekutorovi.

Tato rubrika též slouží k rychlému zjištění, zda v konkrétním termínu či lhůtě umožňuje pracovní harmonogram advokáta poskytnout klientovi právní službu či právní zastoupení v soudním či správním řízení a za jakých finančních podmínek.

Online poradenství je poskytováno přes kontaktní formulář níže, či jiné přímé online kontakty.